تبلیغات
اخبار گوشی جدید اندروید،نرم افزار اندروید ،ترفندهای اندروید - ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ A3 ﻭ A5 ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ
چهارشنبه 20 آبان 1394  10:09 ب.ظ    ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 03:10 ب.ظ
توسط: شهرام
نوع مطلب: بررسی گوشی ،

ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺩﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ, ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ , ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ A3 ﻭ A5 ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﺍﻣﺮﻭﺯﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﭽﻤﺎﺭﮎ ﻫﺎﯼ GFXBench ﻓﺎﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ...


 ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻓﺎﺵ ﺷﺪﻩ, ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺍﺱ 6 ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺧﺒﺮﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ SM-A310 ﻭ SM-A710 ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ GFXBench ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ A3 ﻭ A5

ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ A3 ﻭ A5 ﻓﺎﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﻝ 2015 ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﯼ ﻓﻼﺵ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ 2015 ﮔﻠﮑﺴﯽ A3 ﻭ ﮔﻠﮑﺴﯽ A5 ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻓﻠﺰ ﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻠﮑﺴﯽ A3 ﻭ ﮔﻠﮑﺴﯽ A5 ﻗﺒﻠﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ, ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮊﻩ ﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﯼ A ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.


ﻃﺒﻖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﭽﻤﺎﺭﮎ ﻫﺎﯼ Geekbench ﻭ GFXBench ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ, ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ A3 ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 4.7 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﻭ ﮔﻠﮑﺴﯽ A5 ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 5.2 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺍﮐﺴﯿﻨﻮﺱ 7580 ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﮔﺮﺍﻓﯿﮑﯽ Mali-T720 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 1.5ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺭﻡ ﻭ 16 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ 13 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ 5 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﯾﻦﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.


ﮔﻠﮑﺴﯽ A5 ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺍﮐﺴﯿﻨﻮﺱ 7 ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﺭﯼ 1.6 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰﯼ, 2 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺭﻡ , ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ 13 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ 5 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﺴﺘﯿﻢ, ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺭﺷﻤﺎﻟﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ 5.1.1 ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ.ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ A3 ﻭ A5 ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ + ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ

   


نظرات()  
livejasmin credit hack for mac
جمعه 4 اسفند 1396 04:29 ق.ظ
هر کس دوست دارد که شما نیز دوست داشته باشید. این نوع کار و گزارش هوشمندانه!
نگهبانان عزیزان آثار فوق العاده من را به شما متصل کرده است
بچه ها به وبلاگ ما.
CBD
دوشنبه 30 بهمن 1396 01:32 ب.ظ
آیا شما از آن ویدیو دارید؟ دوست دارم
پیدا کردن جزئیات بیشتر
Nintendo Switch Giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 09:02 ب.ظ

This post is in fact a pleasant one it assists new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.
cam4 token hack no survey
چهارشنبه 22 آذر 1396 03:08 ق.ظ
تلاش الهام بخش آنجا. پس چه اتفاقی افتاد؟ خوب
شانس!
ایمیل مارکتینگ
شنبه 18 آذر 1396 03:23 ب.ظ
ممنون از اطلاعات خوبی که قرار
دادید
Shayna
جمعه 17 آذر 1396 01:14 ق.ظ
Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and come with
approximately all significant infos. I'd like to look extra posts like this .
clash royale cheats
جمعه 17 آذر 1396 12:48 ق.ظ
این واقعا یک بخش خنک و مفید از اطلاعات است. من خوشحالم که فقط به اشتراک گذاشتهاید
این اطلاعات مفید با ما لطفا ما را با این موضوع آگاه سازید
با تشکر برای به اشتراک گذاری
imvu credits generator
پنجشنبه 16 آذر 1396 03:07 ق.ظ
سلام، من فکر می کنم که متوجه شدم شما وبلاگ من را دیدید، بنابراین برای برگشتن به اینجا رفتم
ترجیح می دهم. من سعی می کنم چیزهایی را پیدا کنم تا وب سایت من را بهبود ببخشند. من فکر می کنم کافی است که از آن استفاده کنیم
برخی از ایده های شما!!
std testing price
پنجشنبه 18 آبان 1396 11:11 ب.ظ
من شگفت زده هستم، باید پذیرفتم رنج می برم که من یک وبلاگ دارم که هر دو آموزشی و جالب است، و اجازه دهید به شما بگویم، شما ضربه
ناخن بر روی سر. مسئله موضوعی است که مردم به اندازه کافی در مورد هوشمندانه صحبت نمی کنند.
من خیلی خوشحالم که در این زمینه در مورد شکار من برای چیزی در مورد این اتفاق افتادم.
ask a psychic question
یکشنبه 14 آبان 1396 03:26 ق.ظ
من این قطعه نوشتاری را به طور کامل در مورد شباهت تکنولوژی های اخیر و پیشین خواندم، این مقاله شگفت انگیز است.
best psychic medium
یکشنبه 14 آبان 1396 03:13 ق.ظ
این موضوعی است که نزدیک به قلب من است... متشکرم
شما! هرچند که اطلاعات تماس شما کجا هستند؟
best supplement medicare plans
یکشنبه 14 آبان 1396 03:06 ق.ظ
آیا در این وبلاگ یک مشکل اسپم دارید؛ من همچنین یک وبلاگ نویس هستم و مایل بودم وضعیت شما را بدانم؛ بسیاری از ما برخی از روش های خوب ایجاد کرده ایم و ما به دنبال راه حل های مبادله ای هستیم
با دیگران، مطمئن شوید که اگر علاقه مند به ایمیل من به من شلیک کنید.
chaturbate token generator for android
سه شنبه 9 آبان 1396 11:27 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation.
My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is completely off topic but I had to share
it with someone!
chaturbate currency hack
دوشنبه 8 آبان 1396 11:49 ب.ظ
با تشکر از ارسال پست های شگفت انگیز! من مطمئنا لذت بردن از خواندن آن، شما ممکن است عالی است
نویسنده. من مطمئن خواهم بود وبلاگ خود را به نشانه گذاری کنید و قطعا روزی برمیگردد.
من می خواهم شما را تشویق کنم که کار بزرگ خود را ادامه دهید، روز خوبی داشته باشید!
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 08:35 ب.ظ
قدردانی از پیشنهاد اجازه بدهید من آن را امتحان کنید.
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 07:44 ب.ظ
من واقعا با مهارت های نوشتاری شما و همچنین طرح بندی تحت تاثیر قرار می گیرم
در وبلاگ شما آیا این موضوع پرداخت شده است یا شما آن را سفارشی کردید؟
خودت در هر صورت، نوشتن با کیفیت عالی را حفظ کنید، نکته بسیار جالبی این است که امروز یک وبلاگ بزرگ مانند این را ببینید.
free std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 07:05 ب.ظ
من هم از آن لذت می برم. این نوع کار و گزارش هوشمندانه!

بچه های آثار فوق العاده ای را نگه دارید، من شما را به وبلاگ من اضافه کرده ام.
cheap phone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 04:30 ب.ظ
شما در واقع به نظر می رسد آن را بسیار آسان به همراه ارائه خود را با این حال من در پیدا کردن این
موضوع واقعا چیزی است که من فکر می کنم ممکن است هرگز آن را درک نکنم.

به نظر می رسد بسیار پیچیده و بسیار گسترده برای من. من دارم می گیرم
یک نگاه به جلو برای ارسال بعدی شما، من سعی خواهم کرد تا متوجه شوید!
std screening near me
دوشنبه 8 آبان 1396 04:09 ب.ظ
داستان باورنکردنی وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟
موفق باشید!
private std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 03:49 ب.ظ
سلام من هستم، من نیز از این وب سایت به صورت منظم، این وب سایت بازدید می کنم
در واقع لذت بخش است و بینندگان واقعا به خوبی افکار عمومی را به اشتراک می گذارند.
cheap phone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:02 ب.ظ
پست عالی من به طور مداوم این وبلاگ را چک کرده ام و من الهام گرفته ام!
اطلاعات بسیار مفید به خصوص در مرحله بسته شدن:
) من از چنین اطلاعاتی بسیار مراقبت می کنم. من به دنبال این اطلاعات خاص برای مدت طولانی بودم
زمان. سپاس و موفق باشی.
myfreecams token hack
یکشنبه 30 مهر 1396 02:41 ق.ظ
من همواره رسیدهایم که شما نمیتوانید لینک اشتراک ایمیل خود یا سرویس خبرنامه الکترونیکی را پیدا کنید.
آیا شما دارید؟ لطفا به من اطمینان بدهم که من فقط می توانم اشتراک کنم.

با تشکر.
real psychic readings
پنجشنبه 20 مهر 1396 01:00 ق.ظ
این واقعا در این زندگی فعال بسیار پیچیده است
برای گوش دادن به اخبار در تلویزیون، بنابراین فقط از وب برای استفاده می کنم
این هدف، و دریافت جدیدترین اطلاعات.
FC2Live
چهارشنبه 12 مهر 1396 01:07 ق.ظ
خیلی خوب بود ممنون
FC2Live+
دوشنبه 10 مهر 1396 04:42 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
FC2Live+
دوشنبه 10 مهر 1396 12:04 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
FC2Live+
دوشنبه 10 مهر 1396 11:30 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
apk
شنبه 8 مهر 1396 08:49 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
android
شنبه 8 مهر 1396 03:53 ق.ظ
خیلی خوب بود ممنون
apk
دوشنبه 3 مهر 1396 01:28 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

اخبار گوشی جدید اندروید،نرم افزار اندروید ،ترفندهای اندروید